Quality control and environment

Politika společnosti pro oblast jakosti a environmentu

PETROF, spol. s r. o., přední světový výrobce pian, vychází z dlouhodobé tradice a vyhlašuje svoji vizi heslem:
 

PETROF - PIANA SVĚTOVÉ TŘÍDY

 
Vedení společnosti vydává tuto politiku jakosti a environmentu s ohledem na zákonné předpisy ČR. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu vyhlašuje následující dlouhodobou koncepci politiky jakosti, zároveň se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj vztah k životnímu prostředí s použitím těchto principů:
  • Našim hlavním cílem je dodávat výrobky a služby v kvalitě, která naplňuje očekávání zákazníka. Kvalita požadovaná zákazníkem je prvořadým kritériem našeho výrobku.
  • Dodržovat všechny platné legislativní požadavky a současně požadavky všech zainteresovaných stran související s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou.
  • Zvyšovat úroveň znalostí a povědomí zaměstnanců o vlivu činností společnosti na životní prostředí.
  • U zaměstnanců vytvořit vědomí vlastní odpovědnosti za kvalitu odváděné práce. Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec.
  • Prosazovat zásady ochrany životního prostředí směrem k dodavatelům.
  • Informovat zainteresované strany (zejména zákazníky, zaměstnance, obec) o významných krocích v oblasti životního prostředí.
  • Zavedený systém integrovaného managementu nejen udržovat, ale využívat k trvalému zlepšování procesů a tím dosahovat snižování nákladů všeho druhu. Všechno, co děláme, neustále zlepšujeme.
K podpoře výše uvedené politiky jakosti a environmentu se vedení společnosti zavazuje:
  • Pravidelně stanovovat konkrétní cíle jakosti a environmentu, sledovat a vyhodnocovat jejich plnění, případně stanovovat nápravná opatření.
  • Vytvářet všem zaměstnancům podmínky ke splnění těchto cílů a plánovat potřebné zdroje pro jejich plnění.
  • Preventivními opatřeními minimalizovat dopad činností společnosti na životní prostředí.
Do you want to print the page now?
Hide some parts of page before printing
Print the page as you see it now
(this box will not be printed)
Edit before printing
Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.